CV2019-02-24T12:36:23+00:00

 

Narodená 1987 v Krompachoch.
Venuje sa maľbe a jej intermediálnym presahom.
Žije a tvorí v Košiciach.

Štúdiá:
2017- interný doktorand, Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta výtvarných umení, katedra maľby
2012-2014 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta umení (Ateliér súčasného obrazu KVUaI), magisterské štúdium
2010-2011 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach (Ateliér performancie KVUaI)
2008-2012 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu KVaI),
bakalárske štúdium
2002-2006 – Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, textilné výtvarníctvo

Samostatné výstavy:
2018 – Limity, Koniareň, Trebišov, SK
2016 – Pod povrchom, Slovenský inštitút Budapešť, HU
2016 – Tiché miesta, Múzeum Vojtecha Lőfflera Košice, SK
2016 – Tiché miesta, HOM – Miskolci galéria Miskolc, HU

Skupinové výstavy:
2018 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Galéria umelcov spiša, Spišská Nová Ves, SK
2018 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Považská galéria umenia v Žiline, SK
2018 – Uhol pohľadu, Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK
2018 – Košické metro zástavka Liptov, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, SK
2018 – Dni slovenského umenia vo Vilniuse, Titanikas, Vilnius, LT
2018 – Pořád spolu, Důl Michal, Ostrava, CZ
2018 – Dom umenia, Opava, CZ
2018 – Rational vs. Intuitive, Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi
2017 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Mestská galéria Rimavská sobota, SK
2017- Za hranicou nového veku (2000-2017). Od starej krásy po nové umenie 3,
Múzeum Vojtecha Löfflera Košice, SK
2017- Ko-shické metro, Galérie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ
2016- Artist urbanis, Koniareň, Trebišov, SK
2016- Vianočný bestseller, Hotovo, Košice, SK
2016- Výstava finalistov 11. ročníka súťaže Maľba, Galéria Nedbalka, Bratislava, SK
2016- Dni slovenského umenia v Amsterdame, Badhuistheater, Amsterdam, NL
2016- Szentpéteryho katalyzátor, Múzeum Vojtecha Lőfflera Košice, SK
2015- T-Gallery, Bratislava, SK
2014- Mladé kone I. vol. 2.; Koniareň, Trebišov, SK
2014- HTTLÍROVÁ,ŠOUSEOOÁÁ, HUUNKKVV, Koniareň, Trebišov, SK
2014- F11… stop, save, play; galéria Bravo- Kasárne Kulturpark, K13, Košice, SK
2014- Multimediálny večer; Rakúsko-Slovenský spolok, Viedeň, A
2013- Personal Space; EHMK- Strojárenská ulica, Košice, SK
2012- POKE Festival; Tehelňa, Drienovská Nová Ves, SK

Tiché krajiny s napätím.

Výtvarný program Simony Štulerovej už dlhodobejšie vychádza z konfrontácie premien súčasnej krajiny pod vplyvom civilizačných zásahov. Prirodzené krajinné prostredie vníma autorka v istom zmysle archaicky, až pietne. Na vyjadrenie tohto pocitu využíva popri geometrických formách výšivkové vzorce, ktoré uplatňuje ako vizuálny odkaz tradičnej, ľudovej formy, objavujúcej sa v náznakoch, niekedy vo väčších celkoch, ktoré nadobúdajú vizuál syntetickej štruktúry.
Simona Štulerová svoje obrazové kompozície udržiava v rovine náznakového, predmetného videnia, neprechádza do vyslovene absolútnej abstrakcie, zároveň však s ňou veľmi umne koketuje. Uplatňovanie štruktúry krížikovej výšivky je evidentným poznávacím znamením obrazov Simony Štulerovej. Tento vizuálny prvok v podobe fragmentov je symbolickým vyjadrením analógovej formy, starých „dobrých“ čias, kedy kultúra človeka slúžila prírode a nie naopak. Metaforické súznenie čistej farebnej plochy s mriežkovou štruktúrou výšiviek je pre autorku obsahovým i formálnym prejavom vizualizovania zložitých vzťahov medzi človekom a prírodou, ktoré sa už síce javili ako vyprázdnené formy, no Štulerová recipročne poukazuje na zložitosť týchto vzťahov v kontexte spoločenskej hierarchie, rodovej, materiálnej či mentálnej dominancii, alebo naopak submisivite jednotlivých subjektov. Autorka nasleduje súčasné tendencie a stratégie v postmediálnej maľbe a na vytváranie obrazových kompozícií využíva digitálny predobraz, ktorý je akousi digitálnou skicou, avšak v konečnom výsledku nikdy nepredstavuje vernú kópiu softvérovej prípravy. Aj v najnovších cykloch sa autorka naďalej venuje téme krajinomaľby, ktorá je však v opozícii voči naturalistickému poňatiu a ukazuje skôr radosť z procesu vytvárania samotnej maľby. V kontexte vizuálnej zložitosti abstraktného jazyka, či dešifrovania významovosti, autorka buduje základ kompozícii na znakovej reči, štruktúre, či kódovej viazanosti a neopúšťa ani naratívnu schému zobrazovania, ktorá určuje čitateľnosť a význam obrazu. Ortodoxná geometria, či absolútny geometrický jazyk nie je, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, autorkinou primárnou záležitosťou. Naproti skoršej tvorbe sú cykly obrazov, ktoré vznikli v roku 2018 zbavené obšírnej predmetnosti, ich vizuálna a formálna stránka sa približuje k maľbe ostrých hrán. Geometrické formy ukazujú samotnú povahu a krásu maľby, ukazujú významovosť, vrstevnatosť farebných polí, ktoré zdôrazňujú fyzikálne, mentálne alebo iné prchavé kvality závesného obrazu, na druhej strane vyzdvihujú individualitu a kríženie rôznych realít. Strety dvoch svetov autorka zachytáva v kompozíciách ostrých hrán, ktoré sú v pomerovej geometrii vyjadrením symbolických množín a plôch. Toto geometrické, až matematické podloženie jasne vymedzuje teritoriálne vzťahy medzi výrazovými, formálnymi a citovými atribútmi diela, pomáha dotvárať dusivú tektoniku obrazovej konštrukcie. Materiálna a vizuálna očista kompozícii výrazne pomohla k prehĺbeniu vzťahu medzi topografickou realitou a emocionálnym vyznením meniacej sa geologickej, politickej a urbanistickej situácie v krajine, ktorá je zároveň vlastnou výpoveďou autorky. Tým sa tieto cykly obrazov dostávajú do roviny nie výhradne geometrickej abstrakcie, ale stoja na rozhraní nej a lyrickej abstrakcie.

M. Kleban, 2018

Ocenenia:
2018 – Finalistka súťaže Maľba – Ceny Nadácie VÚB
2016 – Finalistka súťaže Maľba – Ceny Nadácie VÚB

Bibliografia:
Simona Štulerová „Tiché miesta“, Múzeum Vojtecha Lőfflera, Košice, 2016,
ISBN: 978-80-88760-72-6
Flash art 2016, č. 39, text Vladimír Beskid